Het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) is in 2006 gestart en is een bovenschoolse voorziening ten behoeve van het SWV VO regio Zutphen. Het OZC Zutphen is bedoeld voor
ondersteuning en begeleiding van leerlingen met problemen. Indien nodig biedt het OZC (tijdelijke) opvang en begeleiding aan leerlingen die op de eigen school ernstige
problemen ondervinden en voor wie de ondersteuning die de school kan bieden, ontoereikend is. Binnen het OZC werken samen: de jeugdzorgaanbieders
Pactum Jeugdzorg & Educatie en Lindenhout Jeugdzorg Gelderland en Overijssel , Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG), specialisten vanuit de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), Bureau Jeugdzorg (BJZ), zorgaanbieder voor Licht Verstandelijk Beperkten (LVB), jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ),
verslavingszorg en speciaal onderwijs. Zij adviseren en bieden hulp wanneer het nodig is. De inzet is flexibel en op maat. Het OZC biedt mogelijkheden voor naschoolse
dagbehandeling, schakelklassen en vervult de functie van expertisecentrum.  

Sinds 2009 heeft het OZC op verzoek van en in samenwerking met de scholen de ondersteuning en de zorg in de scholen georganiseerd door middel van Onderwijs Zorg
Steunpunten (OZS-en). De scholen van het SWV VO Zutphen beschikken over acht steunpunten in de scholen die voor docenten én leerlingen op de school ondersteuning
bieden. De OZS-en worden begeleid vanuit het OZC en zij kunnen gebruik maken van alle expertise in het OZC.  Het OZC beschikt over niet-geïndiceerde (vrij toegankelijke)
en geïndiceerde zorg en biedt hulp: in de school, in plaats van de school en ná schooltijd. Het OZC is toegankelijk voor jongeren en ouders van maandag tot en met
donderdag van 8 tot 20 uur. Op vrijdag sluit het OZC om 16 uur.