Ons team bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten, gedragswetenschappers, gezinsgeneralisten, onderwijsgeneralisten en pedagogisch medewerkers, ondersteund door administratieve medewerkers en een leidinggevende.

We werken onderling nauw samen en we zijn eigenlijk een onderdeel van een groter team. De medewerkers van het OZC werken op hun beurt namelijk structureel samen met een aantal vaste contactpersonen van netwerkpartners. Waaronder de Geestelijke Gezondheid Zorg (GGNet), speciaal onderwijs (cluster 3 en 4),  Tactus (verslavingszorg) de leerplichtambtenaren en de schoolartsen van de GGD.

In het OZC-team zijn op deze wijze alle benodigde specialismen vertegenwoordigd die mogelijk van belang zijn voor de aanpak van problemen van zorgleerlingen. Doorgeleiding naar de geïndiceerde zorg is eenvoudig en klantvriendelijk. De klant heeft toegang tot hulp middels één loket. Dit team heeft de ‘vrijblijvendheid afgezworen’, voert noodzakelijke acties zelf uit en verwijst in principe niet door naar elkaars of de eigen achterban waardoor het aantal zorgverleners en instellingen waarmee zorgleerlingen (en hun ouders) mogelijkerwijs te maken krijgen aanzienlijk wordt beperkt. In principe ‘klaart het OZC team zelf de klus’. Hierdoor worden problemen van afstemming en coördinatie beperkt en wordt de slagkracht van de hulpverlening vergroot: de korte lijnen maken snelle(re) hulp mogelijk.