In de school

In elke reguliere VO school van SWV regio Zutphen is een Onderwijszorgsteunpunt (OZS), op sommige scholen ILO genoemd (‘intern leerling overleg’ in een iets andere samenstelling, maar met dezelfde doelstelling). Medewerkers van het OZS zijn de zorgcoördinator, de onderwijsgeneralist (voorheen ambulant begeleider cluster 3 of 4), de gezinsgeneralist (voorheen ambulant hulpverlener OZC) en afdelingsleider. Op afroep kunnen specialisten van buiten het onderwijs deelnemen aan het overleg. In de steunpunten worden jongeren besproken waarvoor de basisondersteuning niet afdoende lijkt te zijn. De leden van de steunpunten verzorgen onderwijsondersteuning in de school en wanneer nodig wordt hulpverlening buiten de school geboden. Ouders worden hier altijd direct bij betrokken. Het OZS heeft deskundigheid op het gebied van leerontwikkeling, didactiek, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kan signaleren, helpen bij het verhelderen van de vraag, adviseren, ondersteunen en begeleiden. De concrete acties en ondersteuning worden na overleg met de jongere en ouders direct afgesproken, vastgelegd (volgens de principes één kind, één gezin, één plan) en ingezet. ). Ook kunnen de steunpunten gebruik maken van de expertise van het OZC.

Na schooltijd

De Integrale Daghulp biedt naschoolse dagbehandeling aan jongeren die op meerdere levensgebieden vastlopen, doorgaans op school, thuis en in de vrije tijd. Deze hulpverlening wordt geboden vanuit Pactum. Voor deelname is een verleningsbeschikking van het CJG nodig. Jongeren die gebruik maken van deze vorm van hulpverlening komen meerdere dagdelen per week na schooltijd naar het OZC om er, in een groep van maximaal 8 jongeren, te werken aan hun individuele doelen. Hierbij worden zij ondersteund door de pedagogisch medewerkers. Er wordt nauw samengewerkt met school en het gezin.  Ouderbegeleiding is een vast onderdeel van de hulpvorm en wordt door de gezinsgeneralist geboden. Waar nodig kan de ouderbegeleiding worden opgeschaald naar IOG (Intensieve Orthopedagogische Gezinsondersteuning). Ook deze wordt vanuit Pactum geboden. Trajecten van jongeren duren gemiddeld 9 maanden en kennen een afbouw in intensiteit. Het doel is dat deelnemende jongeren en hun ouders na afloop zonder of met minder hulp kunnen blijven functioneren. De Integrale Daghulp kent een wekelijkse teamvergadering waarin aanwezig zijn: pedagogisch medewerkers, ambulant hulpverlener en de gedragswetenschapper.

In plaats van school

Het OZC heeft twee schakelklassen met elk 8 leerlingplekken. Deze plekken zijn bedoeld voor die leerlingen die tijdelijk niet meer kunnen meedoen in hun huidige klas en school. Deze leerlingen krijgen de nodige extra begeleiding, worden geobserveerd en waar nodig vindt nadere diagnostiek betreffende leren en gedrag plaats. Wanneer de sterkten en belemmeringen in kaart zijn gebracht wordt een plan gemaakt voor een terugkeer naar school of, wanneer dit niet passend is, wordt de leerling toe geleid naar een ander onderwijsvervolg. Onderwijs wordt gegeven door gespecialiseerde leerkrachten. Binnen deze hulpverleningsvorm wordt ook een lichte variant van ouderbegeleiding geboden door de vaste ambulant hulpverlener. Er is tevens een gedragswetenschapper betrokken bij alle trajecten.